PRAVIDLA HRY: ZATOČTE KOLEM A VYHRAJTE HYDRABIO

 

Vyplněním osobních údajů v tomto formuláři bezplatně vyjadřuji svůj souhlas s tím, že mnou poskytnuté osobní údaje mohou být až do odvolání společností NAOS CZECH REPUBLIC s.r.o., jako správcem, podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)za účelem poskytování informací o dalších akcích a produktech společnosti NAOS CZECH REPUBLIC s.r.o.

Subjekt údajů bere na vědomí a souhlasí s tím, že zpracování osobních údajů může být uskutečňováno i prostřednictvím třetích osob za podmínek stanovených zákonem. Souhlas subjektu údajů je dán dobrovolně a může být subjektem údajů kdykoliv odvolán, a to písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce.

V případě výhry (Hydrabio sérum 40 ml, Hydrabio Brume 300ml nebo Hydrabio Brume 50 ml) Vám bude na uvedenou adresu do 21 dní poštou výhra odeslána.

Úplná pravidla soutěže o hodnotné ceny v podobě Bioderma produktů

Účelem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže o Hydrabio sérum 40 ml, Hydrabio Brume 300 ml nebo Hydrabio Brume 50 ml (dále jen „soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu k spotřebitelům na území České republiky.

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost NAOS CZECH REPUBLIC s.r.o., Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác, IČ: 25308246, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 138610

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž se bude konat na území České republiky v termínu od 1.8. do 31.8.2014 včetně (dále jen „doba konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát výhradně fyzická osoba starší 18 let s pobytem a doručovací adresou na území České republiky. Účastníci  soutěže mladší 18 let se nemohou této soutěže zúčastnit. Ze soutěže jsou vyloučení zaměstnanci organizátora soutěže a osoby blízké těmto zaměstnancům. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem organizátora nebo osobou blízkou, výhra propadá v prospěch organizátora. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 116 občanského zákoníku. Nárok na výhru nevzniká v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého chování z výherce či jiné osoby, která dopomohla výherci získat výhru, včetně toho, že soutěžící porušil tyto pravidla nebo se pokoušel zkreslit výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem.

4. Podmínky soutěže a registrace

Zařazení do soutěže je na základě úplného a pravdivého vyplnění registračních údajů. Účastník se zaregistruje do soutěže v době konání soutěže prostřednictvím registračního formuláře na www.hydrabio.cz , kde zadá registrační údaje: email, jméno a příjmení, ulice, číslo popisné, město a PSČ.

Každý soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jednou za den, tzn. jednou za den může „zatočit kolem“. Každý další den je možné točit znovu.

Vyplněním registračního formuláře vyjadřuje zároveň účastník soutěže svůj souhlas s podmínkami soutěže, pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů.

5. Identifikace výherců

Pro účely identifikace Účastníka soutěže jsou rozhodující údaje, které jsou uvedeny v registračním formuláři. Pořadatel soutěže identifikuje Soutěžícího podle registračního formuláře. Pořadatel má právo vyřadit Soutěžícího v případě podezření z porušení pravidel Soutěže nebo použití neregulérních postupů.

6. Výhry

V soutěži je možné vyhrát tyto výhry

Cenu podle těchto pravidel poskytuje pořadatel.

7. Oznámení a distribuce výhry

Výherce bude kontaktován emailem o způsobu předání výhry na emailovou adresu, kterou uvedl v registračním formuláři soutěže.

Po ukončení soutěže budou výherci zveřejněni na internetové stránce www.hydrabio.cz.

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí o tom, zda podmínky stanovené pro výhru dané ceny byly splněny či nikoliv. Ceny nemohou vyhrát soutěžící, kteří nesplnili, byť jen částečně, stanovené podmínky.

Pokud výherce neprojeví souhlas se získáním výhry, vzdá se výhry, odepře souhlas, resp. nesplní jinou podmínku podle těchto pravidel, výhra propadává v prospěch pořadatele.

Výhry budou výhercům zaslány prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou v registračním formuláři, a to nejpozději do 21 dní. V případě, že se výherci nepodaří výhru doručit z důvodů na straně výherce (např. chybně či nedostatečně uvedená adresa), zaniká nárok výherce na získání této výhry. Pořadatel není odpovědný za poškození, ztrátu, odcizení výhry během přepravy na adresu výherce. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv rizika související s užíváním výher. Nebezpečí škody na věci (výhře) přechází na výherce okamžikem odevzdání výhry k poštovní přepravě. Soutěžící nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možno vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možno vymáhat soudní cestou. Výhry představují výhry před zdaněním, jakékoli případné daně či jiné poplatky je povinen nést ze svého a vypořádat výherce.

8. Osobní údaje

Účastník uděluje vyplněním registračního formuláře pořadateli souhlas subjektu údajů ve smyslu zákona k tomu, aby jeho osobní údaje byly použity přiměřeným způsobem v marketingové komunikaci pořadatele. Účastník registrováním v soutěži dále uděluje pořadateli souhlas s využitím a zpracováním osobních údajů v rozsahu registrace za účelem poskytování informací o dalších akcích a produktech pořadatele. Subjekt údajů bere na vědomí a souhlasí s tím, že zpracování osobních údajů může být uskutečňováno i prostřednictvím třetích osob za podmínek stanovených zákonem. Souhlas subjektů údajů je dán dobrovolně a může být subjektem údajů kdykoliv odvolán, a to písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce.

Pořadatel a zpracovatel jsou oprávněni zpracovávat a shromažďovat osobní údaje pouze v rozsahu daném zákonem a souhlasem subjektu údajů s tím, že subjekt údajů má veškerá práva daná mu zákonem, zejména právo na informace o stavu zpracování svých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů v průběhu zpracování, právo na likvidaci osobních údajů pokud byl splněn účel jejich zpracování apod.

9. Osobitní ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, na zrušení soutěže, změnu délky trvání soutěže jakož i podmínek soutěže, počtu výherců, jakož i druhů výher, které budou předmětem hry. Změnu pravidel a podmínek soutěže pořadatel vhodným způsobem zveřejní.

Pořadatel nezodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Výherce nemá právní nárok na výměnu výhry nebo výplatu její hodnoty formou peněžité nebo jiné kompenzace. Účastník soutěže bere na vědomí, že výhry není možné vymáhat soudní cestou. V případě jakéhokoliv sporu týkajícího se soutěže, bude rozhodnutí pořadatele konečné a závazné.

Zapojením se do soutěže vyjadřují Účastníci soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.

 

V Praze, dne 18.7.2014